Serwis: 510 043 020 | Dział handlowy: 510 043 021 biuro@i-src.pl
Zaznacz stronę

Regulamin

Załącznik nr 2

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU
W firmie i-SRC Wynajem Busów
1. Niniejsze Ogólne Warunki Wynajmu samochodu określają warunki oddania do używania Najemcy samochodu przez Wynajmującego.
2. Użyte w niniejszej umowie wyrażenia Wynajmujący, Najemca, Pojazd oznaczają:
Wynajmujący – osoba, która jest właścicielem samochodu i oddaje go do używania we własnym imieniu.
Najemca – osoba, która bierze samochód do używania we własnym imieniu.
Pojazd – samochód będący przedmiotem umowy najmu.
3. Najemca gwarantuje, że:
podane przez niego dane są zgodne z prawdą,
posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w szczególności, iż nie jest pozbawiony mocą orzeczenia kompetentnego organu, prawa kierowania pojazdem mechanicznym,
nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym.
4. Czas trwania umowy:
Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany. Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd w dniu i o godzinie określonymi w umowie w miejscu wydania pojazdu. Czas trwania może zostać przedłużony jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego, o ile Najemca zgłosi wniosek o przedłużenie umowy najpóźniej w przedostatnim dniu jej trwania. W przypadku zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie, najemca zobowiązuje się zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę wynajmu poza terminem określonym w umowie oraz karę umowną w wysokości potrójnej stawki dziennej brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Nie wyłącza to uprawnienia Wynajmującego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. Zapłata:
W dniu podpisania umowy najmu Najemca jest obowiązany zapłacić wynagrodzenie Wynajmującemu za okres wynajmu uwidoczniony w umowie. W szczególnych przypadkach strony mogą ustalić inne zasady i terminy płatności. Wynagrodzenie obejmuje należny podatek VAT. W dniu zwrotu pojazdu Najemca jest obowiązany zapłacić ewentualne inne należności, wynikające z postanowień niniejszej umowy.
6. Odbiór samochodu:
Najemca otrzymuje pojazd opisany w umowie najmu. Samochód w chwili odbioru znajdował się w dobrym stanie i nie posiadał żadnych zewnętrznych uszkodzeń. Zbiornik paliwa zatankowany był do pełna. Wynajmujący potwierdza, że pojazd oddany do używania Najemcy znajduje się w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację, zgodną ze wskazaniami Producenta danego pojazdu.
7. Zobowiązania najemcy: Najemca zobowiązuje się:
używać pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z instrukcją obsługi oraz warunkami zawartej umowy,
używać wynajęty pojazd na terytorium Polski; wyjazd poza granice kraju możliwy po uprzedniej zgodzie Wynajmującego,
kierować pojazdem osobiście,
nie dokonywać w pojeździe żadnych zmian,
nie wykonywać w pojeździe samowolnie żadnych napraw, a w przypadku awarii powiadomić niezwłocznie Wynajmującego,
zapoznać się z warunkami załączonej do umowy polisy ubezpieczeniowej,
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia samochodu zapłacić Wynajmującemu stosowne odszkodowanie w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego,
w przypadku, gdy wynajęty pojazd ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu zawiadomić na miejscy wypadku policję w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia. W takim przypadku Najemca niezwłocznie zawiadomi Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz przekaże mu wszelkie informacje o okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia.
wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na Najemcę podczas użytkowania przez niego pojazdu.
8. Zwrot samochodu:
Najemca zwróci pojazd w stanie niepogorszonym wraz ze wszystkimi dokumentami wydanymi wraz z pojazdem. Najemca napełni bak pojazdu do pełna, lub zapłaci w dniu zwrotu równowartość ceny brakującego paliwa. W przypadku, gdy zwrócony pojazd będzie uszkodzony, lub jego stan nie będzie odpowiadał normalnej eksploatacji, Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie będące równowartością poniesionej przez Wynajmującego szkody.
9. W przypadku, gdy Wynajmujący nie pobiera od Najemcy żadnej opłaty za udostępnienie samochodu, otrzymuje on pojazd na zasadzie umowy użyczenia. Do warunków umowy użyczenia stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków z wyjątkiem pkt. 5
10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będzie miał Kodeks Cywilny.
DODATKOWE PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Wymagany wiek: 26-75 lat
2. Wymagane dokumenty:
dowód osobisty lub paszport;
prawo jazdy (od co najmniej roku), w przypadku Najemcy nie będącego obywatelem UE międzynarodowe prawo jazdy;
w przypadku firmy, kserokopie dokumentów takich jak: Regon, NIP, oraz zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpis z rejestru KRS.
3. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail), faxem lub osobiście w siedzibie firmy. Informacje niezbędne przy rezerwacji to: dane teleadresowe Najemcy, model pojazdu, przewidywany termin i długość najmu, miejsce i godzina odbioru pojazdu oraz ewentualne zgłoszenie zamiaru wyjazdu za granicę z podaniem kraju docelowego oraz krajów tranzytowych. Każda rezerwacja złożona drogą elektroniczną jest ważna po potwierdzeniu jej przez pracownika wypożyczalni
4. Na czas najmu samochodu pobierana jest kaucja, której wysokość zależy od marki i modelu pojazdu. Kaucja podlega całkowitemu zwrotowi w momencie oddania nieuszkodzonego samochodu. Kaucja może być wpłacona gotówką, przelewem na konto lub zablokowana na koncie karty kredytowej.
5. Opłata za wynajem oraz kaucję pobierana jest z góry.
6. Pojazdy posiadają ubezpieczenie w zakresie OC, AC, a także ASSISTANCE na Europe w cenie wynajmu !
7. W przypadku uszkodzenia umyślnego pojazdu (spowodowanego z winy najemcy), koszt naprawy ponosi użytkownik-najemca.
8. W przypadku uszkodzenia wynajmowanego pojazdu udział własny w szkodzie ze strony Najemcy wynosi od 1.000 do 3.000 złotych w zależności od klasy i wartości pojazdu. – dotyczy szkody, która powstała w tych samych okolicznościach. W przypadku kilku szkód powstałych w różnych okolicznościach opłata jest naliczana do każdej szkody osobno. Np. W przypadku uszkodzenie przedniego zderzaka i tylnego zderzaka w dwóch różnych zdarzeniach, najemca odpowiada do kwoty 6 tyś złoty za dwie szkody zakładając oczywiście że szkody niepowstały w wyniku niedbalstwa i rażących zawinień najmującego.

9. Opłata za wynajem samochodu nie obejmuje kosztów paliwa.
10. Limit przebiegu przy wynajmie krótkoterminowym, do 14 dni wynosi 200 km / dzień, natomiast powyżej 15 dni – do miesiąca 3 tys. km za cały czas trwania najmu.
11. W przypadku najmu długoterminowego (powyżej 3 miesięcy) na Najemcy spoczywa obowiązek dokonania koniecznych przeglądów i napraw bieżących w wynajmowanym pojeździe na własny koszt.
12. Opłata dodatkowa za przekroczony limit przebiegu wynosi 1 zl/km
CENNIK DODATKOWY OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 CZERWCA 2016 ROKU
1. Kierowanie wynajętym pojazdem, bez stosownych uprawnień, bądź w przypadku cofnięcia przez właściwy organ państwowy uprawnień do kierowania pojazdami – 1500 PLN
2. Udostępnienie wynajętego pojazdu osobom trzecim, niewskazanym w umowie najmu jako kierowcy – 1000 PLN
3. Szkody parkingowe powstałe na skutek winy najemcy – 500 PLN/element
4. Kierowanie wynajętym pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – 1000 PLN
5. Zwrot brudnego samochodu (w środku lub/i na zewnątrz) – od 250 PLN
6. Demontaż elementów pojazdu – dwu krotność opłaty wyliczonej przez ASO za przywrócenia pojazdu do stanu sprzed demontażu
7. Porzucenie pojazdu wynajmowanego przez najemcę – 1500 PLN
8. Opłata za udzielenie na wniosek organów ścigania lub organów administracji informacji o korzystającym z samochodu. Najemca ponosi wówczas opłatę w wysokości 200 PLN
9. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu, zostanie on obciążony kosztami naprawy, odbioru samochodu jak również kosztami za postój samochodu z tego powodu według stawki wynajęcia za każdą dobę oraz utratą kaucji..
10. Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody w następujących przypadkach:
1) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy,
2) szkody będącej wynikiem umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa,
3) ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji,
4) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy
5) zawinionego przez Najemcę nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu,
11. Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych za:
1) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka ze sterownikiem centralnego zamka, zgubienie lub utrata pilota lub kluczyka do alarmu – do 2000 zł.,
2)zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka nie posiadającego sterownika centralnego zamka – do 1000 zł.,
3) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu, karty pojazdu – 500zł.,
4) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie – 500 zł.,
5) złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie – 1000 zł.,
6) zwrot samochodu z wyczuwalnym brzydkim zapachem – 200 zł.,
7) zawinione przez Najemcę uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania samochodu – 500 zł.,
8) utratę gwarancji na samochód z winy Najemcy – 3000 zł.
9) zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa -10.000 zł.,
10)dokonania przez Najemcę demontaż ulub zamiany części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego- 2000 zł.,
11)‎W przypadku nie zwrócenia auta w terminie ustalonym w umowie, braku kontaktu z najemcą, wypożyczalnia obciąży najemcę za odbiór auta kwotą 1000zł + koszty dojazdu.
12. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę umowna Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

VI. Postanowienia końcowe
Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy najmu samochodu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn.zm.).
1. Wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy za wcześniej zwrócony samochód.
2. Za wszelkie uszkodzenia, wymagające serwisowania i napraw pojazdu, klient, który nie skończył 26 lat życia, odpowiada z własnej kieszeni.
3.Dotyczy płatności on-line: wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy zapłaconych z góry za rezerwację samochodu. Rezerwacja jest zrealizowana, zaksięgowana, zafakturowana. Klient wpłacone pieniądze może wykorzystać w dowolnym, przyszłym okresie po ustaleniu najbliższego wolnego terminu.
4. W przypadku zawarcia umowy terminowej na czas określony pomiędzy Wypożyczalnią a Najemcą : gdy Najemca nie wywiązuje się z terminu/ów płatności ustalonych przed podpisaniem umowy lub Najemca samowolnie skraca sobie wcześniej ustalony okres wynajmu pojazdu bez uiszczenia opłat do końca trwania umowy, Wypożyczalni przysługuje prawo do potrącenia całego depozytu lub obciążenia Najemcę karą umowną w wysokości 10x miesięczny czynsz pozostały do okresu podpisanej umowy.
5. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.
6.Niniejszy dokument stanowi własność Wynajmującego. Jego powielanie, przekazywanie i kopiowanie, w części, bądź w całości, bez pisemnej zgody Wynajmującego jest zabronione.
7.W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową mają zastosowanie odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.
8. Wypożyczalnia zastrzega możliwość podstawienia innego auta z tej samej klasy lub wyższej niż rezerwowane w tej samej cenie, w przypadku przyczyn losowych.

Ubezpieczenie AC nie podlegają : opony, felgi, kołpaki, akty wandalizmu i zaniedbanie pojazdu. Wynajmujący odpowiada pełną kwotą za nadmierne wyeksploatowanie pojazdu spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przepisami ruchu drogowego. Wynajmujący odpowiada za nadmierne zużycie opon, klocków oraz innych elementów auta spowodowane jazdą z nadmiernymi prędkościami oraz uślizgami kół. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę umowna Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

Najemca Wynajmujący